opendeur op vrijdag 10, zaterdag 11 van 10 tot 19 uur en zondag 12 februari 2023 van 10 tot 12 uur. GEEN in januari.

Algemene leverings- en verkoopsvoorwaarden

Art.1 – Onze prijzen worden slechts bij wijze van informatie opgegeven en binden ons niet.
Art.2 – Al onze leveringen zijn franco (met een minimum van € 500,00 + BTW). De klanten moeten het gewicht, de hoeveelheid, en staat der leveringen bij aankomst nazien. Na het in ontvangst nemen der goederen, worden geen klachten meer aangenomen.
Art. 3 – Al onze leveringen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen. De sommen niet betaald op hun vervaldag zullen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest van 1 % per maand vertraging opbrengen. Bovendien zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling en verhoging van het niet betaalde factuur bedrag worden toegepast van 15 % met een minimum van € 40,00.
Art.4 – De goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de factuur. Alle betwistingen behoren zonder uitzondering tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gebied waarin de onderneming van de verkoper gevestigd is.
Art.5 – Het niet eerbiedigen van een door onze firma aanvaarde levertijd kan geen recht op schadeherstel, en evenmin tot schadevergoeding.
Art.6 – De goederen die onze magazijnen verlaten worden op risico van de koper vervoerd, ook al gebeurt het transport door onszelf. Elke reclamatie aangaande onvolledige of niet voldoende levering met zonder onderneming ter kennis gesteld worden binnen de 8 dagen na de facturatie van de betroffen goederen.
Art.7 – Onvoorziene risico’s, a.d.z.: staking, uitsluiting, brand, vorst, overstroming, gebrek aan vervoersmiddel, regering onderrichtingen, opstand, mobilisatie, staat van beleg, blokkade, slechte oogst, allerhande wantoestanden, uitzonderlijke ziekte van het personeel, niet eerbiedigen van de levertijd of defect geleverde verpakking, zonder rekening te houden met de plaats waar die gebeurtenissen zich voortdoen, hetzij ten onzent of bij onze leveranciers, verlenen ons het recht om een overeenkomst op te heffen, zonder verplichting tot schadeloosstelling.

designed by mach